foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

 

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego wystawiana będzie na podstawie następującego wzoru:

OCENA KLASYFIKACYJNA = (2xW) + U

                                                                      3

W – wysiłek ucznia (stanowi 67% oceny klasyfikacyjnej)

U – poziom umiejętności wynikających z programu (stanowi 33% oceny klasyfikacyjnej)

Ocena z elementów składowych wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna.

W skład oceny za wysiłek ucznia wchodzą:

 • aktywność,
 • postęp sprawności,
 • frekwencja.

 

 

Ocena za aktywność.

Na obniżenie oceny z aktywności ma wpływ:

 • §nieprzygotowanie  do zajęć,
 • §brak zaangażowania w przebieg zajęć.

Na podwyższenie oceny z aktywności ma wpływ:

 • zaangażowanie w przebieg zajęć,
 • pomoc w organizacji lekcji,
 • prowadzenie rozgrzewki,
 • pomoc w sędziowaniu.

Uczeń może również otrzymać oceną za aktywność w działalności pozalekcyjnej:

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS,
 • udział w konkursach i zawodach sportowych,
 • pomoc w organizacji zawodów sportowych,
 • przygotowanie gazetki szkolnej,
 • reprezentowanie szkoły podczas zawodów będzie nagradzane cząstkową oceną celującą. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się na zawodach oraz postawy niegodnej sportowca i ucznia będzie wystawiona cząstkowa ocena niedostateczna        z zachowania.

Ocena umiejętności.

Uczeń, po zakończeniu realizacji danego działu (piłka nożna, ręczna, koszykowa, gimnastyka, lekkoatletyka itd.) wykonuje testy sprawności specjalnej według przygotowanych narzędzi:

Uczeń będzie oceniany za:

 

 1. Sprawdziany z motoryki
 • Przystąpienie do sprawdzianów i testów sprawnościowych jest obowiązkowe. Jeśli uczeń odmawia udziału w sprawdzianie umiejętności w trakcie lekcji, na której on się odbywa, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Uczeń w czasie 2 tygodni po sprawdzianie może poprawić ocenę na wyższą po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem,
 • Sprawdziany można poprawiać lub zaliczać w innym terminie niż podany przez prowadzącego zajęcia tylko w przypadku zwolnień lekarskich, dyrektorskich, nieobecności usprawiedliwionej lub w wyniku uzasadnionego złego samopoczucia, zgłaszanego przez ucznia. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawienia  oceny.
 • Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie musi zaliczyć go w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.
 1. Wiadomości - dopuszczalna jest forma sprawdzianu pisemnego.
 • Znajomość przepisów i reguł gier i zabaw ruchowych
 • Umiejętność samooceny postępów w rozwoju psychofizycznym
 • Umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć ruchowych indywidualnych i zespołowych.

Sprawdziany zapowiadane będą na zajęciach poprzedzających. Uczeń będzie oceniany według wiedzy, sprawności i wieku rozwojowego oraz indywidualnych postępów.

Kieruki w klasach na rok 2021/2022

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel

Cooperation

Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności