foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

podreczniki2122 galeria rekrutacja22 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

perspektywy 2020 ranking tarcza

librus

logo cke
portal edukacyjny 

Baner CMI

maly plakat EFS poziom A3 Supsk

projekt uczesie dobrze nauczac maly

Projekt zdalna szkola

logo

Erasmus 

Power

 

szkola z klasa

sus

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  - patronat AUTO DIUG o profilu wojskowym,

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie:

 • obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzania badań diagnostycznych,
 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Kierunek ten jest adresowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy na stacjach kontroli pojazdów, w salonach samochodowych, warsztatach samochodowych. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. Ukończenie tego kierunku daje możliwość kontynuacji nauki na wielu kierunkach technicznych.

PROFIL WOJSKOWY - PATRONAT Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych, którzy wybiorą ten profil, będą mieli poszerzony zakres zajęć, m.in. o edukację dla bezpieczeństwa, edukację patriotyczną i elementy obrony terytorialnej. Ponadto będą uczestniczyli w zajęciach praktycznych na terenie bazy. Dzięki temu nauczą się wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktyce i zobaczą, jak wygląda praca w wojsku.

TECHNIK MECHANIK patronat PLASMET, ŁOSOŚ o profilu policyjnym (kryminalistyka)/ PATRONAT Szkoły Policji w Słupsku i profilu morskim/ PATRONAT Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Urząd Morski w Słupsku.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie:

 • wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn
  i urządzeń technicznych,
 • obsługi programu AutoCad,
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC),
 • obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów statkowych,
 • pełnienia wachty maszynowej,
 • kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunek ten jest adresowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy
w wielu dziedzinach przemysłu na stanowiskach nadzoru technicznego, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkujących samochody, jako kontrolerzy jakości maszyn i usług, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę maszyn i urządzeń, konserwatorzy maszyn i urządzeń.

Profil policyjny – program nauczania wzbogacony jest o elementy prawa karnego i cywilnego, mechanoskopię, kryminologię, zajęcia praktyczne na strzelnicy oraz zajęcia z samoobrony. Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów do egzaminu wstępnego Dobór do Policji, składanego przez każdego chętnego pragnącego wstąpić w szeregi Policji. Uczniowie, którzy składają egzaminy
do przyjęcia do Policji dodatkowo otrzymują 4 punkty za ukończenie szkolenia policyjnego. W ramach zajęć specjalizacyjnych uczniowie otrzymują wiedzę z zakresu: prawa karnego, prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Poznają służbę i zadania Policji poprzez organizowane wycieczki do obiektów policyjnych. W czasie kształcenia uczniowie mają możliwość korzystania
ze strzelnicy sportowej oraz w ramach WF z zajęć z taktyki i technik samoobrony. Istotnym elementem tego kształcenia są prowadzone zajęcia z kryminalistyki umożliwiające uczniom powiązanie zajęć
w klasie mechanicznej z pracą policji. Każda klasa zwiedza Uniwersytet Gdański Wydział Prawa, Katedrę Kryminalistyki, gdzie w specjalnie przygotowanym muzeum poznajemy historię i kanony kryminalistyki. Wyjazd do Gdańska często powiązany jest z wizytą w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego. Obowiązkowymi wycieczkami na terenie Słupska są instytucje Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Izba Wytrzeźwień) i Straży Miejskiej (monitoring miasta Słupska).

Profil morski – Profil morski to promocja morskości wśród młodzieży oraz popularyzacja zawodu marynarza. W ramach specjalizacji oprócz zajęć teoretycznych realizowane są praktyczne zajęcia
z eksploatacji urządzeń okrętowych oraz szereg przedsięwzięć związanych z morzem oraz rekreacją
i pracą na nim. Organizowane są wycieczki do portów w celu zapoznania z budową jednostek pływających ich funkcjonowaniem i pracą marynarzy. Uczniowie uczestniczą w obozach żeglarskich, na których mogą zdobywać patenty żeglarskie. W ramach zajęć mogą odbyć kursy na książeczkę żeglarską, niezbędną do wykonywania pracy marynarza (kursy zgodne z konwencją STCW),
co pozwala na podjęcie praktyk na jednostkach pływających i po zdobyciu tytułu marynarza wachtowego - pracy na statku. Zakłada uzyskanie kwalifikacji w zakresie żeglarstwa sportowego, motorowodniactwa sportowego, czterech certyfikatów bezpieczeństwa: elementarna pomoc medyczna, indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych
i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP w dziale maszynowym oraz
w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych
u armatorów.

Ukończenie tego kierunku daje możliwość kontynuacji nauki na wielu kierunkach technicznych bądź na kierunkach o profilu policyjnym i morskim.

TECHNIK MECHATRONIK – KLASA POLITECHNICZNA - patronat FISKARS
o dodatkowym profilu strażackim/PATRONAT Państwowej Straży Pożarnej i profilu lotniczym / PATRONAT Aeroklubu Słupskiego

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy różnych obszarów wiedzy: automatyki, robotyki, mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie,
w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności wykorzystania mechatroniki w:

 • urządzeniach i układach sterowania pojazdami,
 • urządzeniach automatyki,
 • obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • robotach przemysłowych,
 • zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach,
 • aparaturze medycznej.

W ramach profilu strażackiego prowadzone są dodatkowe specjalistyczne ćwiczenia z ratownictwa drogowego, profesjonalne szkolenia udzielania pierwszej pomocy, dodatkowe zajęcia WF elementami samoobrony oraz edukacja pożarnicza prowadzona przez zawodowych strażaków. Absolwenci szkoły przygotowywani są do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Ponadto uczniowie wszystkich klas biorą corocznie udział
w organizowanych przez Urząd Gminy Słupsk oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku, zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym a także powiatowy; udział
w realistycznych ćwiczeniach – pokazach organizowanych corocznie przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze. Ponadto od przyszłego roku wprowadzony zostanie dodatkowy element – pokaz sprzętu ratowniczego na bazie Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Gdańsk. Uczniowie będą mogli zobaczyć nietuzinkowy sprzęt pożarniczy, wykorzystywany jedynie podczas zdarzeń na terenie Portu Lotniczego a także przyjrzeć się pokazom strażackich umiejętności.

Uczniowie klasy o profilu lotniczym mają możliwość zdobycia dodatkowych (po za głównym kierunkiem) kwalifikacji pracownika obsługi naziemnej samolotów, umiejętności w dziedzinie napraw zespołów i wyposażenia samolotów, jak również uzyskać licencję pilota szybowcowego. W programie nauczania znajdują się elementy prawa lotniczego, zagadnienia dotyczące meteorologii, medycyny lotniczej, aerodynamiki, mechaniki lotu, nawigacji lotniczej oraz ogólne zasady bezpieczeństwa
w czasie lotu. Możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej obsługi i oceny technicznej szybowców
i samolotów ultralekkich sprawia, że zawód ten jest bardzo atrakcyjną pozycją w ofercie edukacyjnej. Praktyczna nauka tego zawodu odbywałaby się raz w miesiącu w Aeroklubie Słupskim.
Kierunek ten jest adresowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy
w zakładach projektujących i wytwarzających części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych
z wykorzystaniem technik komputerowych. Mechatronik wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia
do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość kontynuacji nauki na wielu kierunkach technicznych oraz na studiach lotniczych cywilnych lub wojskowych.

TECHNIK LOGISTYK patronat ŁOSOŚ, STERLOG

elementy logistyki wojskowej w ramach zajęć lekcyjnych, prowadzone przez 6 WOG (6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce).

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych w fabrykach i zakładach.
Kierunek przygotowuje do: organizacji transportu, zaopatrzenia i magazynowania w firmach, podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych, kontynuacji nauki na kierunkach: „Transport”, „Logistyka”.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności:

 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego,
 • organizowania łańcucha dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych
  w fabrykach i zakładach,
 • sporządzania dokumentów logistycznych, taryf przewozowych i spedycyjnych,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych.

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych na stanowiskach specjalisty do spraw sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami, gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego. Ukończenie tego kierunku daje możliwość kontynuacji nauki na kierunkach: „Transport", „Logistyka".


TECHNIK SPEDYTOR – PAULA FISH


Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności:

 • organizowania transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego,
 • opracowywania dokumentacji,
 • organizowania wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,
 • sporządzania umów handlowych z klientami,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.

Kierunek ten jest adresowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy w firmach z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka
i telekomunikacja. Ukończenie tego kierunku daje możliwość kontynuacji nauki na kierunkach: „Transport" i „Logistyka".

 

TECHNIK AUTOMATYK. NOWOŚĆ!!!

 

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i  elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotyką, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.

Chęć tworzenia urządzeń o samoczynnym działaniu i tym samym ułatwiania sobie życia towarzyszy ludziom od najdawniejszych czasów. Automatyka jest obecna praktycznie wszędzie. Gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy inteligentne domy,  roboty, automatycznie zdalnie otwierane bramy garażowe itp.

Automatyk jest osobą, której przedmiotem zainteresowań są maszyny, a dokładnie - ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których są one wprawiane w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Dziś trudno sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn, które w sposób pełni zautomatyzowany wytwarzają produkty. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

Technik automatyk to zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów.  Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie każdej firmie regionu, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny zakład, który nie posiada zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych np. w roboty spawalnicze.

Technik automatyk to osoba, która montuje, uruchamia i obsługuje urządzenia i instalacje automatyki, dokonuje przeglądów i konserwacji tych urządzeń oraz diagnozuje i remontuje urządzenia i instalacji automatyki.

W obecnych czasach w halach produkcyjnych są maszyny z szybko posuwającymi się taśmami, które produkują dane wyroby. To właśnie technicy automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. Mogą też projektować maszyny, które mają być przeznaczone do konkretnych celów. Opiniują też projekty z zakresu układów automatyki. Automatyk może znaleźć pracę w laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych itp. Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane. Wobec intensywnego rozwoju tej branży istnieje ogromna potrzeba kształcenia w tym zawodzie.

Zawód technik automatyk jest ściśle powiązany zakresem kształcenia z jednym z naszych flagowych kierunków – technikiem mechatronikiem.

 

TECHNIK SPAWALNICTWA. NOWOŚĆ!!!

 

Absolwent tego profilu to osoba wykształcona w zakresie konstrukcji, technologii i urządzeń spawalnictwa. Zajmuje się przygotowaniem i nadzorem produkcji spawalniczej: wykonuje prace technologiczne związane z organizacją i kontrolą produkcji.

Jak wskazują urzędy pracy aktualnym problemem jest niskie wykształcenie osób posiadających uprawnienia spawacza oraz brak chęci poszerzania zdobytych kwalifikacji, pogłębiania wiedzy zawodowej i rozwoju zawodowego. Rynek pracy zmaga się z brakiem średnio wykwalifikowanej kadry technicznej, dlatego też ważne jest, aby wypełnić deficytową lukę w tym zawodzie. Ukończenie kierunku technik spawalnictwa, znacznie ułatwi uzyskanie specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów i technologów spawalników, co w konsekwencji przyczyni się do wypełnienia braków kadrowych w branży, powstałych między grupą pracowników produkcji podstawowej, a kadrą inżynierską.

Zawód technik spawalnictwa jest ściśle powiązany zakresem kształcenia z jednym z naszych głównych kierunków – technikiem mechanikiem.Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych.
W Polsce funkcjonuje ok. 7 tyś. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw

gdzie spawanie jest procesem pomocniczym.W normach światowych i europejskich proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego którego obecnie bardzo brakuje.

 

TECHNIK ROBOTYK. NOWOŚĆ!!!

 

Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka, nabywają oni wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i programowania.

Zawód technik robotyk jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu. Zawód technik robotyk jest ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu lotniczego, maszynowego oraz przetwórczego i został stworzony poprzez współdziałanie z podmiotami gospodarczymi
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Będzie posiadał umiejętności dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. W zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych absolwent będzie przygotowany do obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych, programowania robotów przemysłowych, organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.

Kieruki w klasach na rok 2021/2022

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności