foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

baner podreczniki galeria baner rekrutacja 2023/2024 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow OSR logo sow2

Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Nr 14 z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 4 z dnia 30 czerwca 1992r.)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi zbiór praw obowiązków każdego z nas.

Wszyscy pragniemy mieć dobrą szkołę, która przekaże wszystkie niezbędne młodemu człowiekowi wiadomości. Reprezentantem młodzieży w szkole jest Samorząd Uczniowski, który działa w oparciu o ustawę z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty art. 55 ust. 1 Każdy uczeń ma prawo zapewnienia poszanowania, godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, uczuć i przekonań religijnych. Uczeń ma obowiązek dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej tradycje oraz dbać o dobro, honor i godność innych ludzi. Oczekujemy wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach, okazywania szacunku rodzicom, tworzenia serdecznej atmosfery w domu rodzinnym, upowszechniania i wzbogacania dobrych zwyczajów w codziennym życiu. żaden przedstawiciel społeczności uczniowskiej nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi, wieku, funkcji, siły fizycznej. Każdy ma obowiązek włączenia się do akcji mających na celu ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy oraz do zachowania humanitarnych postaw wobec otaczającego nas świata roślin i zwierząt. Każdy w jednakowym stopniu odpowiada za szkody wyrządzone drugiemu człowiekowi oraz innym istotom żyjącym.

Zasada tworzenia i podstawy działania Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  wybierający w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów do Samorządu Szkolnego.
2. Zasada wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące realizacji z podstawowych praw ucznia.
5. Samorząd ma prawo do wyboru z grona pedagogicznego swego opiekuna.

Prawa i obowiązki ucznia związane z procesem dydaktycznym

I. Prawa ucznia wynikające z toku lekcji: (prace domowe, zeszyt, podręcznik, ocena, praca klasowa, kartkówka).

Uczniowie mają prawo do:
1. Znajomości celu lekcji i jasnego przekazania treści.
2. Zadawania w toku lekcji pytań nauczycielowi w przypadkach trudnych.
3. Jednego weekendu w miesiącu bez pracy domowej.
4. Ocena pracy domowej przez nauczyciela.
5. Uwzględnienia przez nauczyciela czy uczniowie są fizycznie w stanie odrabiać zadanie domowe (praca domowa z dnia na dzień).
6. Ukierunkowania przez nauczyciela jak prowadzić zeszyt przedmiotowy.
7. Do oceny zeszytu przedmiotowego co najmniej raz w semestrze.
8. Wyboru dla nich przez nauczyciela zrozumiałego podręcznika.
9. Zapoznania się z kryteriami oceniania i promowania wg. załącznika Nr 29 MEN z dnia 24.09.1992r.
10.Sprawiedliwej i jawnej oceny.
11.Do nie oceniania odpowiedzi ucznia 13 w piątek.
12.Do nie oceniania i nie odpytywania w dniu, w którym jego numer został wybrany w drodze losowania i podany do wiadomości społeczności szkolnej.
13.Poprawiania ocen cząstkowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
14.Znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli.
15.Ograniczania prac klasowych do trzech w ciągu tygodnia przy czym nie więcej niż jedna klasowa dziennie.
16.Do tygodniowego wyprzedzenia zapowiedzi pracy klasowej.
17.Jawnego, zgodnego z zarządzeniem Nr 29 z dnia 14.09.1992r. wystawiania oceny z zachowania.

II. Prawa ucznia, które nie wynikają z toku lekcji: (informacja, bezpieczeństwo, tradycje szkoły).

Uczniowie mają prawo do:
1. Znajomości postanowień Samorządu Uczniowskiego, klasowego, organizacyjnego i kół zainteresowań działających w szkole.
2. Wydania gazet, biuletynów przy zachowaniu zasady nienaruszalności godności osobistej innych ludzi.
3. Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakim dysponuje szkoła.
4. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz rekreacji w szkole.
5. Zapewnienia im bezpiecznej rekreacji pozaszkolnej (wycieczki, biwaki)
6. Kultywowania tradycji szkolnej oraz wzbogacenia ich form.
7. Dowolnego zaprogramowania zajęć, przejęcia władzy szkolnej w dniu Edukacji Narodowej.
8. Zorganizowania z okazji Dnia Wiosny Wycieczki pozaszkolnej.
9. Organizowania programów (dowcipów) Prima-Aprilisowych z zachowaniem kultury.
10.Zorganizowania Dnia Sportu Szkolnego 1 czerwca.

UWAGA:
punkty 7,8,9,10 wymagają wcześniejszego (co najmniej na 3 dni) zaprogramowania przez Samorząd Uczniowski i uzgodnienia programu z dyrekcją szkoły.

III. Obowiązki ucznia wynikające z toku lekcji: (prace domowe, zeszyt, podręcznik, ocena, praca klasowa, kartkówka).

Uczniowie mają obowiązek:
1. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku na zajęciach.
2. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru.
3. Uzupełniać braki wynikające z absencji.
4. Starannie wykonywać prace domowe.
5. Zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
6. Respektować terminy ustalonych prac klasowych i sprawdzianów.
7. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
8. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły.
9. Uczestniczyć we wszystkich imprezach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę i wynikających z programu nauczania oraz planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
10.Posiadania podręcznika oraz inne pomoce zgodne z wymaganiami nauczyciela.

IV. Obowiązki ucznia nie wynikające z toku lekcji: (informacja, bezpieczeństwo, tradycje szkoły).

Uczniowie mają obowiązek:
1. Zapoznać się ze wszystkimi zarządzeniami dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego.
2. Przestrzegać przepisy BHP, przepisy PPOŻ oraz inne zarządzenia dotyczące BHP.
3. Informować rodziców o terminach wywiadówek oraz spotkań z rodzicami.

V. NAGRODY

Za wzorową naukę i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1. Pochwałę dyrektora w obecności uczniów.
2. List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców lub ich zakładu pracy.
3. Nagrodę rzeczową.
4. Dyplom uznania.
5. Stypendium naukowe (za wyniki w nauce), w miarę możliwości finansowych szkoły.
6. Uczestnictwo w wycieczce krajoznawczej organizowanej przez szkołę dla wyróżniających się uczniów.

VI. KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu Samorządu Uczniowskiego za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych a także za naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:
1. Upomnieniem wychowawcy klasy.
2. Upomnieniem dyrektora szkoły.
3. Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły w obecności uczniów.
4. Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu.
5. Zawieszeniem w prawach ucznia.
6. Relegowaniem ze szkoły.

ZAWIESZENIE W PRAWACH UCZNIA MOŻE NASTĄPIĆ Z POWODU:

a) chuligaństwa,
b) przemocy,
c) kradzieży,
d) dewastacji mienia,
e) kiedy stan ucznia wskazuje na spożycie alkoholu,
f) ze względu na inny wyjątkowo ważny interes szkoły (zagrożenia mienia i życia uczniów).

Zawieszenie w prawach ucznia jest okresem, w którym komisja dyscyplinarna szkoły i rada pedagogiczna rozpatrują zaistniałe naganne zachowanie ucznia.

RELEGOWANIE ZE SZKOŁY MOŻE NASTĄPIĆ Z POWODU:

a) chuligaństwa,
b) przemocy,
c) kradzieży,
d) dewastacji mienia,
e) kiedy stan ucznia wskazuje na spożycie alkoholu,
f) ze względu na inny wyjątkowo ważny interes szkoły (np. negatywne - deprawujący wpływ na innych uczniów w szkole, na ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Decyzją o relegowaniu ucznia ze szkoły podejmuje rada pedagogiczna, na wniosek komisji dyscyplinarnej powołanej przez dyrektora szkoły, po wnikliwym zbadaniu zdarzenia. Relegowaniem ze szkoły może nastąpić w formie decyzji administracyjnej (Uchwała SN z 21.07.1991r. Nr 3 CZP 84/92), od której uczniowi służy prawo wniesienia odwołania dp organu wyższego stopnia. (Art. 130 paragraf 1 i 2 KPA), relegowaniu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.  

Kierunki w klasach na rok 2022/2023

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

TikTok mechanika

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.