foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

baner podreczniki galeria baner rekrutacja 2021/2023 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

perspektywy 2022 technikum srebro

librus

logo cke
portal edukacyjny 

Baner CMI

maly plakat EFS poziom A3 Supsk

projekt uczesie dobrze nauczac maly

Projekt zdalna szkola

logo

Erasmus 

Power

 

szkola z klasa

sus

 

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego wystawiana będzie na podstawie następującego wzoru:

OCENA KLASYFIKACYJNA = (2xW) + U

                                                                      3

W – wysiłek ucznia (stanowi 67% oceny klasyfikacyjnej)

U – poziom umiejętności wynikających z programu (stanowi 33% oceny klasyfikacyjnej)

Ocena z elementów składowych wyliczana będzie jako średnia arytmetyczna.

W skład oceny za wysiłek ucznia wchodzą:

 • aktywność,
 • postęp sprawności,
 • frekwencja.

 

 

Ocena za aktywność.

Na obniżenie oceny z aktywności ma wpływ:

 • §nieprzygotowanie  do zajęć,
 • §brak zaangażowania w przebieg zajęć.

Na podwyższenie oceny z aktywności ma wpływ:

 • zaangażowanie w przebieg zajęć,
 • pomoc w organizacji lekcji,
 • prowadzenie rozgrzewki,
 • pomoc w sędziowaniu.

Uczeń może również otrzymać oceną za aktywność w działalności pozalekcyjnej:

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS,
 • udział w konkursach i zawodach sportowych,
 • pomoc w organizacji zawodów sportowych,
 • przygotowanie gazetki szkolnej,
 • reprezentowanie szkoły podczas zawodów będzie nagradzane cząstkową oceną celującą. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się na zawodach oraz postawy niegodnej sportowca i ucznia będzie wystawiona cząstkowa ocena niedostateczna        z zachowania.

Ocena umiejętności.

Uczeń, po zakończeniu realizacji danego działu (piłka nożna, ręczna, koszykowa, gimnastyka, lekkoatletyka itd.) wykonuje testy sprawności specjalnej według przygotowanych narzędzi:

Uczeń będzie oceniany za:

 

 1. Sprawdziany z motoryki
 • Przystąpienie do sprawdzianów i testów sprawnościowych jest obowiązkowe. Jeśli uczeń odmawia udziału w sprawdzianie umiejętności w trakcie lekcji, na której on się odbywa, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Uczeń w czasie 2 tygodni po sprawdzianie może poprawić ocenę na wyższą po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem,
 • Sprawdziany można poprawiać lub zaliczać w innym terminie niż podany przez prowadzącego zajęcia tylko w przypadku zwolnień lekarskich, dyrektorskich, nieobecności usprawiedliwionej lub w wyniku uzasadnionego złego samopoczucia, zgłaszanego przez ucznia. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa poprawienia  oceny.
 • Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie musi zaliczyć go w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.
 1. Wiadomości - dopuszczalna jest forma sprawdzianu pisemnego.
 • Znajomość przepisów i reguł gier i zabaw ruchowych
 • Umiejętność samooceny postępów w rozwoju psychofizycznym
 • Umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć ruchowych indywidualnych i zespołowych.

Sprawdziany zapowiadane będą na zajęciach poprzedzających. Uczeń będzie oceniany według wiedzy, sprawności i wieku rozwojowego oraz indywidualnych postępów.

Kierunki w klasach na rok 2022/2023

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności