Statut SOW

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZEGO ,,MECHANIK”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze ,,Mechanik”, w skrócie SOW ,,Mechanik” , zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, i trwałym zrzeszeniem.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)

i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz postanowień niniejszego Statutu.

 • 2

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i metytorycznego wspierania działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. SOW działa na rzecz uczniów, absolwentów, pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego (ZSMiL) w Słupsku oraz społeczności.

 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Słupsk. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.

 • 4

Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 • 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 • 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 • 8

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych oraz organizowanie działalności na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli, członków i sympatyków Stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:

 1. Integracja środowiska związana z całym Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku.
 2. Utrzymanie ciągłości pokoleniowej między uczniami, absolwentami i nauczycielami oraz byłymi pracownikami szkoły.
 3. Zwiększanie u uczniów rozpoznawania własnych talentów, potrzeb duchowych, intelektualnych oraz wspieranie ich w osiąganiu wytyczonych przez siebie celów.
 4. Kształtowanie u uczniów kultury osobistej oraz prawidłowych postaw moralnych i obywatelskich, nauka szacunku do tradycji, symboli narodowych oraz patrona szkoły.
 5. Promowanie Wolontariatu młodzieżowego.
 6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, krajowym i poza granicami Polski.
 7. Propagowanie wśród uczniów i rodziców alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, w tym negocjacji i mediacji.
 8. Wspieranie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz kształtowanie poprawnych postaw prorodzinnych.
 9. Zmniejszanie różnic edukacyjnych uczniów ZSMiL.
 10. Zwiększanie u uczniów zainteresowań technicznych oraz szacunku do wybranego zawodu.
 11. Propagowanie u uczniów kultury osobistej, prawidłowych postaw moralnych.
 12. Zwiększanie u uczniów prawidłowych postaw proekologicznych.
 13. Zmniejszanie dysfunkcji w środowisku rodzinnym i szkolnym.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego      w następujących obszarach:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Ochrony i promocji zdrowia.
 5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 6. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 7. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 10. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 15. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 17. Promocji i organizacji Wolontariatu.
 18. Turystyki i krajoznawstwa.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w następującym zakresie:

 1. Skupiania wokół realizacji celów Stowarzyszenia środowisk związanych ze szkołą, tzn. emerytów, byłych pracowników szkoły, absolwentów, rodziców, przedstawicieli branż technicznych i włącza ich do działań na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Organizowania imprez, spotkań, uroczystości z udziałem uczniów, byłych pracowników szkoły, absolwentów oraz członków Stowarzyszenia.
 3. Przybliżania uczniom i członkom Stowarzyszenia wiedzy na temat absolwentów i nauczycieli, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla szkoły i środowiska.
 4. Organizowania spotkań wielopokoleniowych uczących szacunku do tradycji wykonywanego zawodu.
 5. Udziału w realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska.
 6. Prowadzenia akcji charytatywnych. Tworzenie funduszy stypendialnych, naukowych i socjalnych, w tym zapomóg, itp. dla uczniów, obecnych i byłych pracowników szkoły oraz członków Stowarzyszenia.
 7. Realizowania działań prozdrowotnych i promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki. Pozyskiwania środków na pomoc psychologiczną i terapeutyczną, wyposażania rodziców w wiedzę niezbędną do pokonywania trudności wychowawczych.
 8. Współpracy, w celu kompleksowego rozwiązywania problemów osób związanych ze szkołą, z ośrodkami administracji samorządowej i państwowej, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, służbą zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej itp.
 9. Działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności profilu wykształcenia absolwentów na rynku pracy poprzez organizowanie dla nich atrakcyjnych praktyk, staży oraz zajęć dających możliwości zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami techniki.
 10. Pozyskiwania środków na doposażanie biblioteki w nowości z zakresu literatury pięknej i technicznej.
 11. Pozyskiwania środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym, turystycznym, sportowym, artystycznym.
 12. Pracy z uczniem zdolnym – przygotowywanie młodzieży do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i innych.
 13. Zachęcania uczniów i ich rodziców do udziału w życiu kulturalnym szkoły i miasta.
 14. Organizowania na terenie szkoły imprez promujących najnowsze osiągnięcia nauki i umożliwiające uczniom kontakt z nowymi technologiami.
 15. Organizowania spotkań, konferencji, imprez promujących dorobek szkoły i jej osiągnięć.
 16. Prowadzenia na terenie szkoły działań profilaktycznych, przeciwdziałających zagrożeniom społecznym, uzależnieniom i przemocy.
 17. Organizowania imprez sportowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wyjazdów, obozów, biwaków, rajdów.
 18. Organizowania zajęć wyrównawczych, konsultacji, korepetycji oraz innych form edukacji umożliwiających realizowanie potrzeb, budowanych w oparciu o wizję własnej przyszłości i innych wg potrzeb uczniów.
 19. Organizowania różnych form szkoleń dla nauczycieli i członków Stowarzyszenia.
 20. Organizowania dla uczniów kursów doskonalących w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy.
 21. Organizowania dla uczniów i członków Stowarzyszenia kursów nauki jazdy i kursów nauki języków obcych.
 22. Organizowania spotkań, konferencji, imprez promujących dorobek szkoły, jej osiągnięcia oraz integrujących środowiska z nią związane.
 23. Działalności wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej.
 24. Prowadzenia pozaszkolnych form edukacji artystycznej dla uczniów, w tym konkursów plastycznych, literackich, działań o charakterze teatralnym, muzycznym oraz innych, dostosowanych do bieżących potrzeb uczniów.
 25. Pomocy uczniom, pracownikom, emerytom z ZSMiL oraz członkom Stowarzyszenia w różnych sytuacjach życiowych. Organizowanie dla nich działań wspierających, w tym materialnych.
 26. Działalności Wolontariatu.
 27. Ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców.
 28. Działalności na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 29. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 30. Prowadzenia działań wspierających ochronę środowiska naturalnego.
 31. Aktywizacji zawodowej uczniów oraz wspierania kół naukowych poprzez wsparcie merytoryczne i organizacyjno-techniczne.
 32. Prowadzenia działalności promocyjnej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.
 • 10

Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP, który ukończył 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych i  jest niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia. Tytuł członka zwyczajnego przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgłoszenia osoby zainteresowanej.

 • 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna (obywatel RP lub cudzoziemiec), która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów oraz deklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

 • 12

Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 • 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 15

1.Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

2.Członkowie honorowi i wspierający nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

 • 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka;
 2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
 3. Wykluczania uchwałą Zarządu z listy członków za działalność na szkodę Stowarzyszenia, w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia lub w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia, a zwłaszcza nieuczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków;
 4. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia;
 5. Od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni.
 • 17

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka;
 2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 3. Pozbawienie członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia;
 4. Utraty osobowości prawnej lub rozwiązania jego firmy.
 • 18

Tytuł członka honorowego ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka;
 2. Zgłoszonej pisemnie rezygnacji;
 3. Pozbawienie członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 • 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 20
  1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia mogą być wybierani na więcej niż jedną kadencję w kolejnych wyborach.
  2. Władze Stowarzyszenia mogą dobrać do swojego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do liczby 1/3 członków z wyboru.
  3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 • 21
  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  3. a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  4. c) przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. d) wytyczenie kierunków i uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia;
  6. e) ustalenie wysokości składek członkowskich;
  7. f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  8. g) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwały Zarządu;
  9. h) dokonanie zmian w Statucie.
  10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów:
 1. a) w I terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
 2. b) w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Szczegółowe zasady obrad i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego

Zgromadzenia.

 • 22

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 • 23
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze oraz co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie później niż 3 miesiące od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W razie nie zwoływania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie jak pkt.3,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w terminie 6 tygodni Komisja Rewizyjna.
 5. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na wniosek Zarządu mogą być rozpatrywane inne wcześniej zgłoszone sprawy.

 

ZARZĄD

 • 24
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem członków.
 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. W skład Zarządu wchodzą; prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek.
 • 25

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zarządu Członków,
 2. b) określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. c) ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. e) uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 6. f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
 7. g) powołanie komisji, zespołów, rad specjalistów i określenie ich zadań,
 8. h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. i) przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 10. j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzaniu Członków.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest na pierwszym spotkaniu przez członków Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego,         ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwo lub podległości          z tytułu zatrudnienia.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.                    o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.00.26.306 ze zm.).
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem            o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Co najmniej raz w roku, na zebraniu informacyjnym, składanie członkom sprawozdania w sprawie stanu finansowego Stowarzyszenia.
 • 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym                   w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą: być członkami Zarządu Stowarzyszenia, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ V

Dochody, majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • 29
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, grantów oraz ofiarności publicznej w tym ze zbiórek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 30

Stowarzyszenie nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,, osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjny warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu organizacji.
 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

 • 31
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 • 32

Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie uchwala zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.